Режим работы:
ПН - ПТ: с 9:00 до 18:00

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО РЕКЛАМУ 3 частина

3.  У  разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до  Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України  на  випадок  безробіття  штраф  у  десятикратному розмірі мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  момент виявлення порушення.
{  Закон  доповнено  статтею  24-1  згідно  із  Законом  N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

     Стаття 25. Реклама цінних паперів та фондового ринку

     1.  Рекламою  цінних  паперів  та  фондового ринку визнається інформація рекламного характеру про:

     1) інститути спільного інвестування;

     2)  цінні  папери,  які  емітуються,  та/або  емісійні  цінні папери, що перебувають (перебували) в обігу;

     3)   товари   та/або  послуги,  що  пропонуються  професійним учасником фондового ринку;

     4)  товари  та/або  послуги,  що  пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку;

     5) послуги уповноваженого рейтингового агентства.

     2. Не є рекламою цінних паперів та фондового ринку:

     1)     інформація,    яка    відповідно    до    закону    та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає обов'язковому оприлюдненню;

     2)  інформація, яка надається професійним учасником фондового ринку   своєму   клієнтові  або  потенційному  клієнтові  під  час провадження таким учасником своєї діяльності;

     3)  інформація про господарську діяльність осіб, зазначених у частині  першій  цієї  статті, якщо така інформація не пов'язана з діяльністю на фондовому ринку;

     4)    узагальнені    інформаційно-аналітичні   матеріали   та статистичні дані щодо стану фондового ринку;

     5)   інформація  щодо  цінних  паперів  та  інших  фінансових інструментів,   допущених   до   торгів  на  фондовій  біржі,  яка оприлюднюється такою фондовою біржею.

     3.  Рекламодавцями  реклами цінних паперів та фондового ринку можуть бути:

     1)   щодо   інститутів   спільного  інвестування  -  виключно корпоративний   інвестиційний   фонд  або  компанія  з  управління активами відповідного інвестиційного фонду;

     2)  щодо  цінних  паперів, стосовно яких здійснюється емісія, та/або  емісійних  цінних  паперів,  що перебувають (перебували) в обігу, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору андеррайтингу, укладеного з емітентом;

     3) щодо товарів та/або послуг професійного учасника фондового ринку  та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку.   Професійному  учасникові  фондового  ринку  забороняється рекламувати іншого професійного учасника фондового ринку;

     4)  щодо  товарів  та/або  послуг  саморегулівної організації професійних    учасників   фондового   ринку   -   виключно   така саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку;

     5)   щодо  послуг  уповноваженого  рейтингового  агентства  - виключно таке уповноважене рейтингове агентство.

     4. Не допускається розповсюдження державними органами реклами цінних  паперів  та  фондового  ринку,  крім реклами, пов'язаної з розміщенням  та обігом державних цінних паперів та цінних паперів, що перебувають у державній власності.

     Не    допускається    розповсюдження    органами    місцевого самоврядування  реклами  цінних  паперів  та фондового ринку, крім реклами,  пов'язаної  з  розміщенням  та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, що перебувають у комунальній власності.

     5.  Реклама  цінних  паперів  повинна  містити відомості щодо реєстрації   відповідного  випуску  цінних  паперів,  зазначені  у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.

     Реклама  інститутів  спільного  інвестування  повинна містити відомості  щодо  наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до  Єдиного  державного реєстру інститутів спільного інвестування, що  підтверджує  право на провадження діяльності у сфері спільного
інвестування,  із  зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.

     Реклама товарів та/або послуг професійних учасників фондового ринку  повинна  містити  відомості  щодо  наявності  ліцензії, яка підтверджує  право  на провадження відповідного виду діяльності на фондовому  ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.

     Реклама  товарів  та/або  послуг  саморегулівних  організацій професійних  учасників  фондового  ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати
видачі свідоцтва.

     Реклама  послуг  уповноважених  рейтингових  агентств повинна містити  відомості  щодо  наявності  свідоцтва  про  включення  до Державного   реєстру   уповноважених   рейтингових   агентств   із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.

     Інші відомості, які повинна містити реклама цінних паперів та фондового  ринку,  встановлюються  Національною  комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.

     6.  Будь-яка  реклама  (зміни  до  реклами) цінних паперів та фондового  ринку,  яку передбачається розповсюдити, затверджується відповідним  рекламодавцем та подається не менше ніж за 10 робочих днів  до дня її оприлюднення Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку в установленому нею порядку.
     Національна  комісія  з  цінних  паперів  та  фондового ринку приймає рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до  реклами)  цінних паперів та фондового ринку відповідною особою із зазначенням підстави.

     У разі якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  протягом  семи робочих днів з дня отримання проекту реклами (змін   до   реклами)  цінних  паперів  та  фондового  ринку,  яку передбачається  розповсюдити,  не  прийняла  рішення  про заборону
розповсюдження  реклами  (внесення  змін  до реклами) на фондовому ринку, таке розповсюдження (внесення змін) вважається погодженим.

     Відповідне  рішення  Національної комісії з цінних паперів та фондового   ринку  щодо  заборони  або  погодження  розповсюдження реклами  (змін  до  реклами)  цінних  паперів  та  фондового ринку публікується  на  її офіційному сайті протягом одного робочого дня
та  надсилається  рекламодавцю  протягом  трьох робочих днів з дня його прийняття.

     7.   Рекламодавцям   під   час   замовлення   виробництва  та розповсюдження   реклами   цінних   паперів   та  фондового  ринку забороняється:
     зазначати  розмір  доходу,  який  передбачається  одержати за цінними  паперами  (у тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу),  та  робити  прогнози  щодо  збільшення вартості цінних паперів (крім цінних паперів з фіксованою дохідністю);

     рекламувати  цінні  папери  до  реєстрації  проспекту  емісії цінних  паперів  відповідного випуску згідно із законодавством про цінні папери та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

     використовувати  відомості,  які  не  відповідають  проспекту емісії   цінних   паперів  відповідного  випуску,  зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

     використовувати  інформацію про дохід за цінними паперами або розмір  отриманого  емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому;

     використовувати   порівняльну   рекламу   шляхом   зазначення недоліків  у  діяльності осіб, які провадять аналогічну діяльність на  фондовому  ринку,  незалежно від того, чи відповідає дійсності така  інформація  про  недоліки,  зокрема  про  санкції,  які були застосовані державними органами до таких осіб.

     8.  У разі якщо емісію цінних паперів визнано недобросовісною або  недійсною,  або  випуск  цінних  паперів визнано таким, що не відбувся,  емітент  таких  цінних  паперів  зобов'язаний припинити розповсюдження  реклами  цінних  паперів  відповідного  випуску  у триденний   строк   з   дня   оприлюднення   відповідного  рішення Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового ринку або розпорядження уповноваженої особи цієї Комісії.

     У  разі  виявлення  порушення вимог законодавства про рекламу Національна  комісія  з  цінних паперів та фондового ринку приймає рішення  про  зупинення  розповсюдження відповідної реклами цінних паперів  та  фондового  ринку,  про що повідомляє рекламодавцям та
розповсюджувачам   (засоби   масової  інформації,  що  здійснювали розповсюдження   реклами)   протягом  п'яти  робочих  днів  з  дня прийняття такого рішення.

     У  разі  прийняття  Національною комісією з цінних паперів та фондового  ринку  рішення  про  зупинення  розповсюдження  реклами рекламодавець зобов'язаний припинити її розповсюдження у триденний строк з дня його оприлюднення.

     Порядок  поновлення  розповсюдження реклами цінних паперів та фондового  ринку  встановлюється  Національною  комісією  з цінних паперів та фондового ринку.

     9.  Положення  цієї  статті  не застосовуються до реклами, що розповсюджується  учасниками  фондового  ринку  або уповноваженими рейтинговими  агентствами,  але  не  належить  до  реклами  цінних паперів та фондового ринку.{  Статті  25  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 3480-IV ( 3480-15  )  від  23.02.2006, N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008,
N  3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011; в редакції Закону N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }

     Стаття 25-1. Реклама об'єктів будівництва

     1. Реклама об'єктів будівництва з метою продажу житлових  або нежитлових приміщень, в тому числі пов'язаних із залученням коштів населення,  дозволяється лише за наявності ліцензії  (дозволу)  на здійснення   будівельної   діяльності   та  дозволу  на  виконання будівельних робіт на конкретному об'єкті,  що  рекламується.  Така реклама  має  містити номер ліцензії (дозволу),  дату її видачі та найменування органу, який видав цю ліцензію (дозвіл).
{  Закон  доповнено  статтею  25-1  згідно  із  Законом  N  800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 }

                            Розділ IV
           КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ

     Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу

     1. Контроль за дотриманням законодавства України про  рекламу здійснюють у межах своїх повноважень:

     центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів - щодо захисту прав споживачів реклами; {  Абзац  другий  частини  першої  статті 26 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 }

     Антимонопольний комітет    України    -    щодо    дотримання законодавства про захист економічної конкуренції;

     Національна  рада    України   з   питань     телебачення   і радіомовлення - щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності;

     центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну фінансову  політику  -  щодо  реклами  державних  цінних  паперів; {  Частину  першу  статті  26  доповнено абзацом згідно із Законом N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

     Національна  комісія  з  цінних  паперів та фондового ринку - щодо  реклами  на  фондовому  ринку;  {  Частину  першу  статті 26 доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }

     центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у  сферах  будівництва,  архітектури  - щодо спорудження житлового  будинку;  {  Частину  першу статті 26 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 }

     центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  з  питань  державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства   про  зайнятість  населення,  -  щодо  реклами  про вакансії  (прийом  на роботу). { Частину першу статті 26 доповнено
абзацом  восьмим  згідно  із  Законом  N  5067-VI  ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
{  Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

     2.  На  вимогу  органів  державної  влади,  на  які згідно із законом  покладено контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу,   рекламодавці,   виробники  та  розповсюджувачі  реклами зобов'язані  надавати  документи,  усні та/або письмові пояснення,
відео-  та  звукозаписи,  а  також  іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.

     Крім того, відповідний орган державної влади має право:

     вимагати  від  рекламодавців,  виробників та розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства;

     вимагати   припинення   дій,   що   перешкоджають  здійсненню державного контролю;

     надавати    (надсилати)    рекламодавцям,    виробникам    та розповсюджувачам  реклами  обов'язкові  для  виконання приписи про усунення порушень;

     приймати   рішення   про  визнання  реклами  недобросовісною, прихованою,  про  визнання  порівняння  в  рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;

     приймати  рішення  про  зупинення  розповсюдження відповідної реклами.

     Органи державної влади зобов'язані повідомляти рекламодавців, виробників  та  розповсюджувачів  реклами  про  розгляд  справ про порушення  ними  вимог  законодавства  про рекламу не менше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.{  Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N  145-VI  (  145-17 ) від 18.03.2008; в редакції Закону N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }

     3. Рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами під час розгляду питання про порушення цього Закону мають право:

     бути  присутніми  на  засіданні  державного  органу  під  час розгляду питання про порушення ними цього Закону;
 
     подавати необхідні документи, давати пояснення;

     отримувати  копію  протоколу  засідання та рішення державного органу, прийнятого щодо них;

     оскаржувати   дії  чи  бездіяльність  зазначеного  державного органу  та  його  посадових  осіб  до суду. { Абзац п'ятий частини третьої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 }
 

     {  Частину  четверту  статті  26 виключено на підставі Закону N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
 

     Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства  про рекламу

     1. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну,  цивільно-правову,  адміністративну  та кримінальну відповідальність відповідно до закону.

     Норми  цієї  статті  не поширюються на порушення, зазначені у статті 24-1 цього Закону.
{  Частину  першу  статті  27  доповнено  абзацом другим згідно із Законом N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

     2. Відповідальність за порушення  законодавства  про  рекламу несуть:

     1) рекламодавці, винні:

     у замовленні реклами продукції,  виробництво та/або обіг якої заборонено законом;

     у наданні   недостовірної   інформації   виробнику   реклами, необхідної для виробництва реклами;

     у замовленні розповсюдження реклами, забороненої законом;

     у недотриманні   встановлених   законом   вимог  щодо  змісту реклами;

     у порушенні  порядку  розповсюдження  реклами,  якщо  реклама розповсюджується ними самостійно;

     2) виробники реклами,  винні у порушенні прав третіх осіб при виготовленні реклами;

     3) розповсюджувачі реклами,  винні в порушенні  встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами.

     3. З метою захисту інтересів суспільства, держави, споживачів реклами  і учасників рекламного ринку державні органи, зазначені у статті  26  цього Закону, можуть звертатися до суду з позовами про заборону відповідної реклами та її публічне спростування.

     4.  Центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну політику  у сфері державного контролю за додержанням законодавства про   захист  прав  споживачів,  за  поданням  державних  органів, зазначених  у  статті  26 цього Закону, або самостійно у випадках,
передбачених  цією  статтею,  крім  тих, які віднесено виключно до компетенції  Антимонопольного  комітету України та які регулюються законодавством  з  питань  авторського  права  та  суміжних  прав, накладає  штрафи  у  порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів
України, на:

     рекламодавців за вчинення дій, передбачених пунктом 1 частини другої   цієї   статті,   -   у   розмірі   п'ятикратної  вартості розповсюдженої реклами;

     виробників реклами за вчинення дій,  передбачених  пунктом  2 частини  другої  цієї  статті,  -  у розмірі п'ятикратної вартості виготовлення реклами;

     розповсюджувачів реклами  за   вчинення   дій,   передбачених пунктом  3  частини  другої  цієї статті, - у розмірі п'ятикратної вартості   розповсюдження   реклами.  {  Абзац  четвертий  частини четвертої  статті  27  із  змінами,  внесеними згідно  із  Законом N 1033-V ( 1033-16 ) від 17.05.2007 }

     Повторне вчинення перелічених порушень протягом року тягне за собою  накладення  штрафу  у  подвійному  від  передбаченого за ці порушення розмірі.{  Частина  четверта  статті  27  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

     5. Вартість розповсюдженої реклами  визначається  виходячи  з договірної  (контрактної)  вартості  без  урахування суми внесених (нарахованих)  податків,  зборів  (обов'язкових   платежів),   які встановлені Податковим кодексом України ( 2755-17 ).{  Частина п'ята статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

     6. За неподання або подання завідомо недостовірної інформації щодо  вартості  розповсюдженої реклами та/або виготовлення реклами та/або   вартості   розповсюдження   реклами  центральному  органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю  за додержанням законодавства про захист прав споживачів,
необхідної   для   здійснення   ними   передбачених   цим  Законом повноважень,    на    рекламодавців,    виробників    реклами   та розповсюджувачів   реклами   накладається   штраф  у  розмірі  100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.{  Частина шоста статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

     7. У  разі  неможливості   встановлення   вартості   реклами, розповсюдженої  з порушенням вимог цього Закону,  на рекламодавців та   розповсюджувачів   реклами   рішенням   центрального   органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
контролю  за додержанням законодавства про захист прав споживачів, накладається  штраф  у  розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.{  Частина сьома статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

     8. Рішення  про  накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу у розмірі 300  і  більше  неоподатковуваних  мінімумів доходів   громадян   приймається   виключно   центральним  органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів. { Частина восьма статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

     9.  Центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну політику  у сфері державного контролю за додержанням законодавства про  захист  прав  споживачів,  може  вимагати  від  рекламодавців публікації   відомостей,  що  уточнюють,  доповнюють  рекламу,  та звертатися  з позовом до суду щодо протиправних дій рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами.{  Частина  дев'ята  статті  27  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

     10. Антимонопольний комітет  України  накладає  стягнення  на рекламодавців   за   порушення   законодавства   про   захист  від недобросовісної конкуренції.

     11. Рішення у справах про порушення законодавства про рекламу можуть бути оскаржені до суду.

     12. Положення   цієї  статті  не  обмежують  прав  споживачів реклами,  яким було завдано шкоди недобросовісною та неправомірною порівняльною   рекламою,  на  відшкодування  шкоди  відповідно  до законодавства України.

     Стаття 28. Публічне спростування недобросовісної та неправомірної порівняльної реклами

     1. Публічне  спростування  недобросовісної  та  неправомірної порівняльної реклами  здійснюється  добровільно  або  за  рішенням суду.

     2. Публічне  спростування  недобросовісної  та  неправомірної порівняльної реклами здійснюється за рахунок винної особи.

     3. Публічне  спростування  недобросовісної  та  неправомірної порівняльної реклами здійснюється в такому ж порядку, в якому вона
була розміщена.

     Стаття 29. Права об'єднань громадян, об'єднань підприємств у галузі реклами

     Об'єднання громадян   та   об'єднання  підприємств  у  галузі реклами мають право:

     здійснювати      незалежну      експертизу     реклами     та нормативно-правових  актів  з  питань  реклами  щодо відповідності вимогам  законодавства  України  та давати відповідні рекомендації рекламодавцям, виробникам і розповсюджувачам реклами;

     звертатися до  органів  виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань порушення законодавства про рекламу;

     звертатися з  позовом  до  суду  в  інтересах  рекламодавців, виробників  та  розповсюджувачів реклами у разі порушення їх прав, передбачених законодавством;

     представляти  своїх  членів  в  державних  органах та органах місцевого самоврядування.

                             Розділ V
                       ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

     Частина   дев'ята    статті 13   набирає чинності  з 1  січня 2005 року.

     2. Частину  першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року  N  7-93  ( 7-93 )  "Про    державне  мито" (Відомості Верховної Ради України,  1993 р.,  N 13, ст. 113, N 26,
ст.  281,  N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241,   N 29, ст. 257, N 33,  ст. 300; 1995 р., N 14, ст. 90; 1996 р., N 9, ст. 43, N 52, ст.  306;  1997 р.,   N 9,   ст. 70, N 18, ст. 131; 2000 р., N 19, ст. 143,  N 29,  ст. 232,   N 46, ст. 398, N 50, ст. 436; 2001 р., N 24,  ст.  124;  2002 р.,  N 6,   ст. 43, N 32, ст. 223; 2003 р., N 10-11,  ст.  87,  N  14,  ст.  100)  доповнити пунктом 46 такого змісту:

     "46) спеціально уповноважений  центральний  орган  виконавчої влади   у   сфері    захисту прав споживачів та його територіальні органи - за позовами,  з якими вони звертаються до суду у справах, пов'язаних із порушенням законодавства про рекламу".

     3. Кабінету Міністрів України:

     до 1  жовтня  2003  року  подати  на  розгляд  Верховної Ради України пропозиції щодо внесення  змін  до  законів  України,  які випливають із цього Закону;

     до 1  січня 2004 року привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

     забезпечити приведення  міністерствами,  іншими  центральними органами   виконавчої   влади   їх   нормативно-правових  актів  у відповідність із цим Законом;

     розробити нормативно-правові  акти,  необхідність   прийняття яких передбачається цим Законом.
 
 
Президент України                                    Л.КУЧМА

 м. Київ, 3 липня 1996 року
          N 270/96-ВР
 
Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий
Имя*
Email
Введите комментарий*